Obchodné a dodacie podmienky

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.
Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmou :
Gabriela Pajerská
Hliny 1409
Považská Bystrica
IČ: 46789472
DIČ: 1080658194
ďalej len predávajúci.

PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je prijímanie objednávok pomocou internetu a realizáciu dodávok tovaru zaväzne objednaným kupujúcim.
SPÔSOB OBJEDNÁVOK INTERNETOM

Po výbere tovaru, vyplnení kontaktných údajov (pokiaľ nieste registrovaný) a odoslaní objednávky sa Vaša elektonická objednávka stáva obojstranne záväznou v momente, kedy taktiež elektonicky ( prostredníctvom internetu) potvrdíme jej prijatie a to na e – mailovú adresu, uvedenú v objednávke. Tento tovar Vám bude dodaný podľa uvedených dodacích podmienok.

DODACIE PODMIENKY

Tovar, ktorý je na sklade expedujeme:
 1. Pokiaľ ste zvolili dobierku 7 pracovných dní
2. Do 3 pracovných dní po pripísaní platby na účet - pokiaľ ste zvolili platbu na účet vopred

Tovar, ktorý momentálne nie je na sklade, expedujeme spravidla do 3 týždňov.
V prípade, že je Vami objedaný tovar vypredaný a nedá sa už doobjednať, budeme Vás o tom včas informovať.


DORUČENIE TOVARU

 Slovenská pošta - list a alebo balík 1.triedy, doba doručenia nie je garantovaná, obvykle 1-7 dni
POŠTOVNÉ / DOPRAVNÉ

Pri objednávke nad 50 EUR neúčtujeme žiadne poštovné.
Pri objednávke tovaru do 50 EUR účtujeme poplatok za poštovné 5 EUR.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba vopred prevodom na účet - e-mailom obdržíte číslo bankového konta, variabilný symbol pre identifikáciu Vašej platby. Tovar bude odoslaný po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí zásielky na Slovenskej pošte

Súčasťou zásielky je vždy daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

CENOVÉ PODMIENKY

Cena tovaru ja platná podľa uvedených cien pri tovare na webových stránkach internetového obchodu www.rossaly.sk K cene tvaru bude predávajúcim pripočítaná čiatka za poštovné (dopravné) na miesto určeným kupujúcim.
STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať najneskôr do 24 hodín od odoslania na nasledovej mailovej adrese: info@rossaly.sk

PRÁVA KUPUJÚCEHO a VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Všetky poštovné náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník.

Kupujúci je povinný napísať nám na mailovú adresu: info@rossaly.sk , že žiada odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu (faktúry), dátumom objednávky a číslom účtu, kde si želá zaslať sumu za vrátený tovar.

Tovar musí byť odoslaný doporučene s poistením, spolu s vyplneným formulárom, na adresu predávajúceho

 Gabiela Pajerská, Pečnianska 3, 85101 Bratislava Tovar so žiadosťou o odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy zašlite tak, aby bol nám doručený najneskôr 7. deň od doručenia zásielky.Poprípade je možné kontaktovať aj tel.na 0902766634 kde si osobne dohodneme podmienky vrátenia tovaru,prípadné reklamácie.

Tovar musí byť v nerozbalený, nepoužitý s visačkou a prípadne hygienickou fóliou , musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a doplnkov s originálnym daňovým dokladom (faktúrou)
 Tovar zasielajte doporučene. Tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatá! 
Zásielky, ktoré nebudú vopred oznámené , nebudú prevzaté!
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám platbu za tovar zašleme bezhotovostným prevodom na Váš účet najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predávajúci má právo si z kúpnej sumy odrátať preukázateľné náklady - poštovné. Všetky poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru na našu adresu hradí zákazník.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa.

NEVYZDVIHNUTÉ DOBIERKY

Každá objednávka je záväzná podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, v opačnom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 20,- EUR. Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky pohľadávky budú postúpené finančnej firme k vymáhaniu včetne všetkých nákladov s tým spojených.

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamácia je oznámenie kupujúceho o vadách tovaru, ktoré bolo oznámené predávajúcemu bez zbytočného odkladu ihneď, ako kupujúci vadu zistil.

Vady tovaru :
Tovar má vadu vtedy, ak nie je predané kupujúcemu v množstve, kvalite a prevedení požadovanom v objednávke .

Povinnosti kupujúceho :
Povinnosťou kupujúceho je podať predávajúcemu oznámenie o vadách (reklamáciu) ihneď potom ako tieto zistil a to e-mailom na adresu: info@rossaly.sk.

Reklamácia musí obsahovať nasledujúce údaje:
aký tovar reklamujete , popis vzniknutej vady, prípadne foto dokumentáciu , dátum nákupu .
Tovar, ktorý kupujúci reklamuje musí:
byť na náklady kupujúceho zaslané na adresu predávajúceho ako doporučený balík s poistením, neposielajte na dobierku, dobierkové balíky neprijímame
byť vrátené v pôvodnom obale s visačkou včetne dokladu o kúpe – originálny daňový doklad (faktúra)
byť kompletný ( včetne príslušenstva alebo doplnkov s originálnym daňovým dokladom (faktúrou)
kupujúci zabaliť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho následnému poškodeniu
Predávajúci má právo si z kúpnej sumy odrátať preukázateľné náklady -poštovné. Všetky poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru na našu adresu hradí zákazník.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa.

REKLAMÁCIA PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

Tovar je ku kupujúcemu prepravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou PPL ( na Slovensku je partnerom DHL) Môže však nastať situácia, že Vaša zásielka príde poškodená . Preto je kupujúci vždy povinný pri preberaní zásielky skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje znaky vonkajšieho poškodenia. Pokiaľ kupujúci zistí zjavné vady je oprávnený vo vlastnom záujme zásielku odmietnuť prevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam obsahu zásielky a kópiu faktúry.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje a prehlasuje, že nebude zverené osobné dáta zákazníka poskytovať akejkoľvek tretej strane. S týmito údajmi je zachádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov a noriem. Výnimku tvorí odstavec "Nevyzdvihnuté dobierky".

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na stránkach internetového obchodu, alebo ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Občianskym resp. Obchodným zákonníkom.


www.stvorhrannepletivo.sk
Pokus server stranka moderator uzivatel pokus server stranka